Sewer+

Popolno orodje za
projektiranje vseh vrst
komunalnih mrež.

Sewer+

Učinkovito projektiranje mrež
in celotnih sistemov

Enostavno in učinkovito projektiranje različnih tipov komunalnih mrež – kanalizacije, vodovoda, plinovoda, toplovoda, kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov

Hitro in enostavno do
racionalnih rešitev

Sewer+ nudi veliko, medsebojno povezanih, funkcionalnosti, ki omogočajo natančno in hitro projektiranje komunalnih mrež.

Vsi tipi komunalnih mrež

Projektiranje različnih tipov komunalnih mrež: kanalizacije, vodovodi, plinovodi, toplovodi, kabelske kanalizacije za elektro in telekomunikacijske vode. Sewer+ omogoča kombinacijo različnih tipov mrež v enem projektu. Avtomatski preračun križanj in avtomatski prikaz križanj v vzdolžnih profilih posameznih vodov sta integralna dela programa Sewer+.

King.Sewer+
King.Sewer+

BIM/IFC model projekta

BIM podprto načrtovanje zahteva pripravo modela projekta v standardnem formatu IFC.
Sewer+ izvozi model projekta v IFC 2×3, pri čemer ima uporabnik popolno kontrolo nad atributi jaškov, cev in izkopov, ki jih želi izvoziti v IFC.
Seznam z izbranimi atributi se lahko shrani za kasnejšo uporabo v naslednjih projektih.

Intuitivno urejanje osi

Priprava osi kanala: z interaktivnim vnosom temen ali vozlišč, vnosom osi iz CAD polilinij ter tudi direktno iz Excel tabele.

Spremembe so možne v vseh fazah projektiranja: dodajanje, brisanje, vrivanje, spremembe atributov, pri čemer se vsaka sprememba avtomatsko ažurira v vseh delih projekta.

King.Sewer+
King.Sewer+

Višinski potek grafično
in numerično

Z interaktivnim vnosom temen v vzdolžni profil, z vnosom višine in globine ali nagiba cevi, ali vnosom temen iz Excel tabele.

Hidravlično dimenzioniranje

Sewer+ omogoča hidravlični račun kanalizacijskih sistemov po retenzijski »TRRL« in po racionalni metodi. Za dodatne analize ima program na voljo tudi izvoz sistema v SWMM.

Za hidravlični preračun vodovodnih sistemov Sewer+ uporablja model EPANET.

King.Sewer+
King.Sewer+

Priprava poročil, izvoz
tabel

Poleg CAD risb je možno pripraviti tudi tabele: hidravlične rezultate; koordinate temen, jaškov in njihovih višin, dimenzije in dolžine cevi; elementi montažnih shem; predizmere del: izkop jarkov, cevi, jaški, itd. Vsa poročila in tabele se lahko prenesejo v Excel in Word.

Enostavna izdelava tabele vzdolžnega profila po meri uporabnika, ki lahko tabeli definira vsebino in grafični prikaz.

Priprava modela terena

Vnos terenskih podatkov: 3D CAD elementov, CAD blokov z atributom višine ali txt datotek ter AutoCAD Civil 3D teren.

Modeliranje terena: digitalni relief površine ali projekcija točk na os kanala.

Nove terenske točke: vnos višine ali interpolacija obstoječih točk.

King.Sewer+
King.Sewer+

Katalog in popis jaškov

Sewer+ podpira jaške okrogle, pravokotne in poljubne oblike, vključno z vstopnimi odprtinami. Uporabniki ali proizvajalci lahko izdelajo katalog jaškov, ki se ga lahko uporabi v nadaljnjih projektih. Za jaške in za pokrove vstopnih odprtin je, poleg oblike, na voljo tudi izbira materiala.

Katalog jaškov je odlična podlaga za izboljšano pripravo BIM modela projektiranih vodov in naprednejših popisov materialov in del, potrebnih za izvedbo projekta.

Montažne sheme v vozliščih

Montažne sheme omogočajo izris elementov vodovoda v tlorisu in poljubnem prerezu. Program vsebuje knjižnico cevi in fazonskih kosov, ventilov in zasunov ter vodomerov in hidrantov s pomočjo katerih se enostavno sestavi vodovodni sistem.

Za pregled elementov ob vsaki shemi skrbi kosovnica.

King.Sewer+